ប្រហុកឡាប (១៥០ក្រាម) – PPF YUMMY

ប្រហុកឡាប (១៥០ក្រាម) Prahok Lab (150g)

ប្រហុកទ្បាប ជាម្ហូបប្រពៃណីខ្មែរដែលមានប្រភពមកពី ភូមិភាគឦសានខេត្តរតនគិរី។ ផ្សំឡើងពីត្រីប្រហុក (ប្រហុកខ្មែរ) ម្ទេស និងគ្រឿងទេសផ្សេងៗ។
Prahok Lab is ready-to-eat typical Khmer traditional food originated from north-east region, Ratanakiri province. It’s a mixture offermented fish (Khmer Prahok), chilli and other spices.
Spicy: 4

 

How to eat Prahok Lab