គ្រឿងទេស – Sauce and Seasoning

អំបិលបាយ​ឆា (២២០ក្រាម) Fried Rice Seasoning​ (220g)
ទឹក​ឆា​​​​ (៣៥០ក្រាម) Stir Fry Sauce​ (350g