កាពិផាវ (១៥០ក្រាម) – PPF YUMMY

កាពិផាវ (១៥០ក្រាម) Kapi Pao (150g)

កាពិផាវ ជាអាហារប្រពៃណីខ្មែរដែលមានប្រភព មក ពីខេត្តបាត់ដំបង។ ផ្សំឡើងពី សាច់ជ្រូក បង្គា ត្រីឆ្អើរ និងគ្រឿងទេសផ្សេងៗទៀត។
Kapi Pao is ready-to-eat typical Khmer traditional foodoriginated from Battambang province. It’s a mixture of pork, shrimp paste, smoked fish and other spices.

Spicy: 1

How to eat Kapi Pao