ប្រហុកអប់ក្រូចឆ្មារ 400 – PPF YUMMY

ប្រហុកអប់ក្រូចឆ្មារ (៤០០ក្រាម) Steamed Fermented Fish With Lime (400​gram)

ប្រហុកអប់ក្រូចឆ្មារ ជាអាហារប្រពៃណីខ្មែរ។ ផ្សំឡើងពីត្រីប្រហុក(ប្រហុកខ្មែរ) ក្រូចឆ្មារ និងគ្រឿងទេសផ្សេងៗទៀត។
Steamed Fermented Fish With Lime is ready-to-eat typical Khmer  traditional food.  It’s a  mixture of fermented  fish(Khmer Prahok),  lime and other spices.
Spicy: 1

How to cook Steamed Fermented Fish With Lime