ប្រហុកខ្ទិះ 150 – PPF YUMMY

ប្រហុកខ្ទះ (១៥០ក្រាម) Creamy Fermented Fish With Pork (150gram)

ប្រហុកខ្ទិះ  ជាអាហារប្រពៃណីខ្មែរ។ផ្សំឡើងពីត្រីប្រហុក(ប្រហុកខ្មែរ) សាច់ជ្រូក ខ្ទិះដូង និងគ្រឿងទេសផ្សេងៗទៀត។
Creamy Fermented Fish With Pork is  ready-to-eat typical Khmer traditional food. It’s a mixture of fermented fish (Khmer Prahok), pork, coconut milk and other spices meats.
Spicy: 0

How to cook Creamy Fermented Fish With Pork