បុកត្រីឆ្អើរ 400 – PPF YUMMY

បុកត្រីឆ្អើរ (៤០០ក្រាម)
Crushed Smoked Fish (400g)

បុកត្រីឆ្អើរ ជាអាហារប្រពៃណីខ្មែរ ដែលផ្សំឡើងពីត្រីឆ្អើរ និងគ្រឿងទេសផ្សេងៗទៀត។
Crushed Smoked Fish is ready-to-eat typical Khmer traditional  food.It’s a mixture of smoked fish and other spices. 
Spicy: 2

 

How to cook Crushed Smoked Fish