បុកកន្ទុយហេស ៤០០​ – PPF YUMMY

បុកកន្ទុយហេស (៤០០ក្រាម) Bok Kontuy Hes (400g)

បុកកន្ទុយហេស ​ ជា​អាហារ​ប្រពៃណី​ខ្មែរ​ដែល​មាន​ប្រភព​មក​ពី​ ស្រុក​បាណន់ ក្នុង​ខេត្ត​បាត់ដំបង។ ផ្សំឡើងពីត្រីឆ្អើរត្រី​ប្រហុក (ប្រហុក​ខ្មែរ) ​​និង​គ្រឿង​ទេស​ផ្សេងៗ។
Bok Kontuy Hes is ready-to-eat typical Khmer traditionalfood originated from Banan district in Battambang province. It’s a mixture of smoked fish, fermented fish(Khmer Prahok) and other spices.
Spicy: 3

How to eat Bok Kontuy Hes