បុកកន្ទុយហេស​ (១៥០ក្រាម) Bok Kontuy Hes (150g) – PPF YUMMY

បុកកន្ទុយហេស (១៥០ក្រាម) Bok Kontuy Hes (150g)

បុកកន្ទុយហេស ជាអាហារប្រពៃណីខ្មែរដែលមានប្រភពមកពី ស្រុកបាណន់ ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង។ ផ្សំឡើងពីត្រីឆ្អើរត្រីប្រហុក (ប្រហុកខ្មែរ) និងគ្រឿងទេសផ្សេងៗ។
Bok Kontuy Hes is ready-to-eat typical Khmer traditionalfood originated from Banan district in Battambang province. It’s a mixture of smoked fish, fermented fish(Khmer Prahok) and other spices.
Spicy: 3

 

How to eat Kontuy Hes