ប្រហុកឡាប (៤០០ក្រាម) Prahok Lab (400g)

ប្រហុកទ្បាប ជាម្ហូបប្រពៃណី​ខ្មែរ​ដែល​មាន​ប្រភព​មក​ពី​ ភូមិភាគ​ឦសានខេត្ត​រតនគិរី។ ផ្សំឡើងពី​ត្រី​ប្រហុក (ប្រហុក​ខ្មែរ) ម្ទេស​ និង​គ្រឿង​ទេស​ផ្សេងៗ។
Prahok Lab is ready-to-eat typical Khmer traditional food originated from north-east region,​​ Ratanakiri province. ​It’s a mixture offermented fish (Khmer Prahok), chilli and other spices.
Spicy: 4

How to eat Prahok Lab